lvivil (lvivil) wrote,
lvivil
lvivil

актуальне: "Про маніпуляції / Про манипуляции"... \репост\


Originally posted by wasserstrahl at Про маніпуляції / Про манипуляции
Originally posted by progenes at Про маніпуляції / Про манипуляции
Тут дехто каже, що диванні війська мобілізуються. Я часом думаю, ну що за єрунда. Ми ж ніби маєм непогані інструменти, щоб розібратись, де правда, а де ні, бодай приблизно. І хіба може якийсь фейк у супроводі хору гнівних коментаторів насправді щось змінити в моїй власній думці?
Саме час нагадати про декілька широковідомих експериментів і ефектів, які демонструють нашу соціальну гнучкість, що дає простір для маніпуляцій.Експеримент Аша.
Взяли групу піддослідних з метою "перевірити зір". Насправді мета досліду була зовсім інша. Серед учасників експерименту справжній піддослідний був тільки один, решта - підсадні качки. Групі продемонстрували карточки: на одній була намальована одна смужка, а на іншій - три різної довжини. Потрібно було визначити, яка смужка на другій картці така сама по довжині, як на першій. Студенти відповідали по черзі, причому піддослідний був останнім.

Підсадні всі як один давали неправильну відповідь і коли доходила черга до піддослідного, виявилось, що в 75% випадків він також давав неправильну відповідь. Йому було психологічно неприємно йти проти думки групи.

Якщо в групі підсадних траплялись правильні відповіді, то піддослідні також частіше зважувались на правильну відповідь.

Отже, якщо всі брешуть, то правдорубом бути нелегко, навіть якщо ви твердо переконані в своїй правоті. Якщо ви належите до 25% тих, хто готові відстояти свою думку, то ви автоматично допомагаєте невпевненим.

Спіраль мовчання.
Можна сказати, що це наслідок експерименту Аша. Людина з меншою ймовірністю вискаже свою думку на ту чи іншу тему, якщо відчуває, що знаходиться у меншості. Оскільки тут вже має місце екстраполяція на цілий соціум, то теорія критикується.

Групове підкріплення.
Зворотній ефект до спіралі мовчання, коли переконання (істинне, або помилкове) всередині групи формується шляхом підкріплення думки членами групи: мільйони не можуть помилятись. Там ще є такий психологічний момент, коли в групі окрема людина почувається більш мужньою, визнаною і навіть більш індивідуальною, ніж коли вона не розділяє думку групи.

Екпериментальне підтвердження - третя хвиля.
Всього лише за п'ять днів зі звичайних американських школярів вдалось створити організовану групу нациків. Наразі художній твір "Третя хвиля" проходять в німецьких школах, щоб не забували, а ми регулярно спостерігаємо явище в інтернетах вживу.

Хороша новина.
Подібне групування все одно тимчасове. Як стверджують дослідження Penn State University's Institute for Non-Lethal Defense Technologies (передайте будь ласка, це посилання Авакову, а то знаю я цю АТО), масові процеси проходять три стадії: мобілізація, колективна акція та дисперсний процес, коли всі знову розбіглись по групам по інтересам. Очевидно, що першу або другу стадію можна заповільнити, зупинити або навпаки, прискорити.

В будь-якому випадку, потрібно не забувати, що масовий рух в будь-якому випадку не гомогенний, це завжди суміш індивідуумів, невеликих груп с різними мотиваціями. Учасники рідко діють злагоджено в унісон, а якщо це трапляється, то спільна акція носить короткостроковий карактер.


Погана новина.
Не забувайте про експеримент Мілгрема та Стенфордський тюремний експеримент. Ми схильні недооцінювати границі власного садизму.

Буквально пару слів про медіа.
Ефект третьої особини.
Це феномен спотвореного сприйняття, а саме тенденція людей вірити, що массмедія впливає на інших більше, ніж на самого себе. Іншими словами - ми перебільшуємо ефект пропаганди на інших, при цьому недооцінюємо ефект пропаганди на себе.
Наприклад, групі студентів пропонувалось послухати якийсь насильницький реп і оцінити його вплив. Як і очікувалось, студенти виявились не дуже вражені репом, але вважали, що на молодь Нью-Йорка цей реп буде явно мати деструктивний вплив.

Особливо посилюється ефект третьої особини, якщо реціпієнт має справу з месиджем, який йому не подобається - насильницький реп, реклама цигарок та пива та ін. Крім того, ефект посилює соціальна дистанція: студенти не асоціюють себе з молоддю Нью-Йорка.

Якщо я в цьому місці вас переконала, то розкажу і про ефект першої особини. Це коли месидж вас самих дуже вразив, то ви автоматично переоцінюєте його вплив на інших.

З цього можна зробити один висновок - мабуть взагалі краще не думати, як месидж вплине на інших, оскільки ми не дуже точно можем це передбачити, а просто пам'ятати про експеримент Аша. Якщо вам здається, що навколо всі брешуть, то саме час сказати правильну відповідь.

_____________________________________________________________________________________________________________________Здесь некоторые говорят, что диванные войска мобилизуются. Я иногда думаю, ну что за ерунда. Мы же вроде имеем неплохие инструменты, чтобы разобраться, где правда, а где нет, хотя бы приблизительно. И разве может какой-то фейк в сопровождении хора гневных комментаторов самом деле что-то изменить в моих собственных убеждениях?
Самое время напомнить о нескольких широко известных экспериментах и эффектах, которые демонстрируют нашу социальную гибкость и дают простор для манипуляций.


Эксперимент Аша.
Взяли группу испытуемых с целью "проверить зрение". На самом деле цель опыта была совсем другая. Среди участников эксперимента настоящий подопытный был только один, остальные - подсадные утки. Группе продемонстрировали карточки: на одной была нарисована одна полоска, а на другой - три разной длины. Нужно было определить, какая полоска на второй карточке такая же по длине, как на первой. Студенты отвечали по очереди, причем испытуемый был последним.

Подсадные все как один давали неправильный ответ и когда доходила очередь до подопытного, оказалось, что в 75 % случаев он также давал неправильный ответ. Ему было психологически неприятно идти против мнения группы.

Если в группе подсадных случались правильные ответы, то испытуемые также чаще решались на правильный ответ.

Итак, если все врут, то правдорубом быть нелегко, даже если вы твердо убеждены в своей правоте. Если вы принадлежите к 25 % тех, кто готов отстоять свое мнение, то вы автоматически помогаете неуверенным .

Спираль молчания.
Можно сказать , что это следствие эксперимента Аша. Человек с меньшей вероятностью выскажет свое мнение на ту или иную тему, если чувствует, что находится в меньшинстве. Поскольку здесь уже имеет место экстраполяция на целый социум, то теория критикуется.

Групповое подкрепление.
Обратный эффект к спирали молчания, когда убеждение (истинное или ложное) внутри группы формируется путем подкрепления мысли членами группы: миллионы не могут ошибаться. Там еще есть такой психологический момент, когда в группе отдельный человек чувствует более мужественным, признанным и даже более индивидуальным, чем в том случае, когда он не разделяет мнение группы.

Экпериментальное подтверждение - третья волна.
Всего лишь за пять дней из обычных американских школьников удалось создать организованную группу нациков. Вдруг художественное произведение "Третья волна" проходят в немецких школах в назидание, а мы регулярно наблюдаем явление в интернетах вживую.

Хорошая новость.
Подобное группирование все равно временное. Как утверждают исследования Penn State University's Institute for Non - Lethal Defense Technologies (передайте, пожалуйста, эту ссылку Авакову, а то знаю я эту АТО ), массовые процессы проходят три стадии: мобилизация, коллективная акция и дисперсный процесс, когда все снова разбежались по группам по интересам. Очевидно, что первую или вторую стадию можно замедлить, остановить или наоборот, ускорить.

В любом случае, нужно не забывать, что массовое движение в любом случае не гомогенное, это всегда смесь индивидуумов, небольших групп с разными мотивациями. Участники редко действуют слаженно в унисон, а если это случается, то совместная акция носит краткосрочный карактер.

Плохая новость.
Не забывайте об эксперименте Милгрэма и Стэнфордский тюремный эксперимент. Мы склонны недооценивать границы собственного садизма.

Буквально пару слов о медиа.
Эффект третьего лица.
Это феномен искаженного восприятия, а именно тенденция людей верить, что массмедиа влияет на других больше, чем на самого себя. Другими словами - мы преувеличиваем эффект пропаганды на других, при этом недооцениваем эффект пропаганды на себя.
Например, группе студентов предлагалось послушать какой-то насильственный рэп и оценить его влияние. Как и ожидалось, студенты оказались не очень впечатлены рэпом, но считали, что на молодежь Нью - Йорка этот рэп будет явно иметь деструктивное влияние.

Особенно усиливается эффект третьего лица, если реципиент имеет дело с месиджем, который ему не нравится - насильственный рэп, реклама сигарет и пива и др. Кроме того, эффект усиливает социальная дистанция: студенты не ассоциируют себя с молодежью Нью - Йорка.

Если я в этом месте вас убедила, то расскажу и об эффекте первого лица. Это когда мессидж вас самих очень впечатлил, то вы автоматически переоцениваете его влияние на других.

Из этого можно сделать один вывод - видимо вообще лучше не думать, как мессидж повлияет на других, поскольку мы не очень точно можем это предвидеть. Главное просто помнить об эксперименте Аша. Если вам кажется, что вокруг все врут, то самое время сказать правильный ответ.

=======

попереднє по темі, збиране задовго до нинішніх подій, що вказувало на їх неминучість <=
Tags: Росія агресор та грабіжник, Росія руйнує міжнародне право, Росія якою вона була і є, Україна - Європа, Україна не Росія, Україна єдина
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Comments allowed for friends only

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments